Algemene voorwaarden voor gebruikers van LodiPlanting.com (laatste update november 2020)

LodiPlanting.com is gemaakt door Lodi Planting. De domeinnamen LodiPlanting.nl en LodiPlanting.be worden geforward naar LodiPlanting.com en hebben dezelfde algemene voorwaarden.

Alle informatie die LodiPlanting.com communiceert via de website en andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

LodiPlanting.com¬†kan niet aansprakelijk worden gesteld¬†voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materi√ęle en niet materi√ęle schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder¬†en of de door Lodi Planting¬†verzonden emails.¬†Het gebruik van deze site is gratis tenzij anders vermeldt.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, idee√ęn, meningen, reacties en/of instructies, worden niet noodzakelijkerwijs gesteund door LodiPlanting.com.

LodiPlanting.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website¬†en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en¬†aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid¬†voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet ge√Įsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

LodiPlanting.com kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene voorwaarden voor klanten van LodiPlanting.com 

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LodiPlanting.com en haar klanten, en op alle aanbiedingen die LodiPlanting.com doet.

2. Terminologie
2a Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‚Äėklant‚Äô, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij LodiPlanting.com en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door LodiPlanting.com

2b Een ‚Äėbetaalperiode‚Äô is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en andere zaken. Onder punt 9 en 10g in deze algemene voorwaarden wordt het begrip ‚Äėbetaalperiode‚Äô verder besproken.

2c LodiPlanting.com is een website van Lodi Planting.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen LodiPlanting.com en de klant en alle aanbiedingen van LodiPlanting.com aan de klant is Belgisch recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Antwerpen tenzij LodiPlanting.com ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b De klant is verplicht om een e-mailadres aan LodiPlanting.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan LodiPlanting.com worden doorgegeven op de manier die LodiPlanting.com voorschrijft.

5c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industri√ęle eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij LodiPlanting.com of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert LodiPlanting.com dat de opdracht die klant aan LodiPlanting.com  verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van de webshop.

8. De nieuwsbrief
8a Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt elke maand per e-mail verstuurd. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt een klant automatisch de laatste editie.

8b Alle voorgaande nummers van de nieuwsbrief zijn online beschikbaar.

8c Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een ‘unsubscribe button’¬†onderaan in de nieuwsbrief.

9. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en LodiPlanting.com wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant v√≥√≥r aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is ge√ęindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, e-boeken.

10. Facturen
10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

10e Doorlopende zaken, zoals abonnementen en licenties, maar niet beperkt tot, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij LodiPlanting.com binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

10h Ingeval LodiPlanting.com kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan LodiPlanting.com.

10i LodiPlanting.com zal een eerste betalingsherinnering sturen per e-mail indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

10j LodiPlanting.com zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

10k LodiPlanting.com is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11aLodiPlanting.com behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de algemene voorwaarden.

11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan LodiPlanting.com.

11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze algemene voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)
12a Klant kan bij LodiPlanting.com gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan LodiPlanting.com een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.

12b LodiPlanting.com stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

12c Als een klant LodiPlanting.com gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het ge√Įncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.

12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer ge√Įncasseerd worden.

13. Recht om diensten te weigeren
LodiPlanting.com heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

14. Vrijwaring
14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant LodiPlanting.com van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

14b Klant vrijwaart LodiPlanting.com van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

15. Prijsverhoging
Indien LodiPlanting.com de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

16. Opzeggingen
Opzeggingen gebeuren in overleg met LodiPlanting.com.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden
LodiPlanting.com is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van LodiPlanting.com is daarvoor afdoende. Het is aan LodiPlanting.com om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden
LodiPlanting.com is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
‚Äď het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
‚Äď klant surseance van betaling aanvraagt;
‚Äď aan klant surseance van betaling verleend is;
‚Äď klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
‚ÄďLodiPlanting.com gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
‚Äď klant handelt in strijd met √©√©n of meer van deze voorwaarden.

19. Prijzen

Alle prijzen worden in Euro’s gefactureerd zoals de wet het verplicht.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, dan kunt u met ons contact opnemen:

Lodi Planting
Sint-Norbertusstraat 8
2060 Antwerpen
Belgi√ę

E-mail: hallo (at) lodiplanting.com